کوتاه است نه در غربالگری تلفن همراه و کارخانه خرد کردن